Podmienky používania

 


 

Naposledy aktualizované: 21. februára 2016

Vitajte na stránkach spoločnosti Bitcom!

Ďakujeme vám za návštevu a používanie našich produktov a služieb („Služby”). Služby poskytuje spoločnosť Bitcom s. r. o. („Bitcom”) so sídlom na adrese Štefana Furdeka 458/5, 010 01 Žilina.

Použitím našich Služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Pozorne si ich prosím prečítajte.

Na naše Služby sa môžu vzťahovať doplňujúce zmluvné podmienky alebo požiadavky jednotlivých produktov. Doplňujúce zmluvné podmienky sú k dispozícii spolu s príslušnými Službami a v prípade použitia týchto Služieb sa príslušné doplňujúce podmienky stávajú súčasťou zmluvnej dohody medzi vami a spoločnosťou Bitcom.

Vyhradzujeme si právo aktualizovať tieto podmienky používania pričom prípadné zmeny budú oznámené na webových stránkach spoločnosti Bitcom. Zmeny podmienok budú platné a účinné od dátumu ich zverejnenia. Ak nebudete chcieť prijať nové podmienky, nemali by ste naďalej používať Služby spoločnosti Bitcom. Ak budete pokračovať v používaní našich Služieb po zverejnení zmeny podmienok, vaše používanie webových stránok bude znamenať váš súhlas s novými podmienkami používania.

Naše Služby nesmiete zneužívať. Napríklad nenarúšajte naše Služby ani sa k nim nepokúšajte pristupovať inak, ako cez nami poskytnuté rozhranie alebo podľa nami poskytnutých pokynov. Naše Služby je povolené používať len spôsobom stanoveným právnymi predpismi vrátane príslušných právnych predpisov a smerníc. Môžeme vám pozastaviť alebo zastaviť poskytovanie našich Služieb, ak porušíte naše zmluvné podmienky alebo pravidlá, alebo keď budeme prešetrovať podozrenie z nevhodného používania.

Používaním našich Služieb nenadobúdate žiadne vlastnícke právo k právam z duševného vlastníctva týkajúce sa Služieb či obsahu, ku ktorému pristupujete. Obsah z našich Služieb nemôžete použiť, pokiaľ nezískate súhlas od jeho vlastníka, alebo keď to inak nedovoľujú právne predpisy. Tieto zmluvné podmienky vám neudeľujú právo používať žiadne značky ani logá použité v našich Službách. Neodstraňujte, neskrývajte ani neupravujte žiadne právne vyhlásenia zobrazené v našich Službách alebo spoločne s nimi.

Nesmiete kopírovať, upravovať, distribuovať, predávať ani prenajímať žiadnu časť našich Služieb okrem častí tretích strán, ktoré to dovoľujú podľa vlastných podmienok a právnych predpisov, ani nesmiete spätne analyzovať zdrojový kód našich Služieb ani sa pokúšať o jeho získanie, okrem prípadov, kedy to dovoľujú príslušné právne predpisy alebo prípady, kedy na to máte náš písomný súhlas.

Použitie našich Služieb na komerčné (obchodné) účely

Naše Služby sú k dispozícii bezplatne na osobné - nekomerčné použitie. Toto použitie môže byť v niektorých častiach obmedzené alebo inak upravené. Komerčným použitím je v podstate akékoľvek použitie, pri ktorom figurujú peniaze, teda to zahrňuje predovšetkým všetky situácie, keď sa program používa na pracovné účely alebo na podporu ďalšej podnikateľskej činnosti. Väčšina používateľov koná čestne a pri komerčnom použití si kupuje licenciu. Používanie Služieb na komerčné účely bez zákupenia licencie je nelegálne a je v rozpore s týmito podmienkami použitia. Spoločnosť Bitcom môže vo svojich Službách použiť analytické nástroje a anonymné detekčné metódy kontroly, či sa Služby nepoužívajú v komerčnom prostredí. Ak máte záujem o komerčné využitie našich Služieb môžete nás kontaktovať.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Bitcom nezhromažďuje žiadne osobné identifikovateľné informácie o vás (napr. meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa), ak sa nám dobrovoľne nerozhodnete takéto informácie predložiť alebo ich zverejniť vrátane informácií predložených v elektronickej forme alebo zverejnených prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo faxu. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej tretej strane na účely predaja alebo prenájmu.

Môžeme zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje o vás:
  • Informácie, ktoré nám poskytnete formou vyplnenia formulárov na našej webovej stránke. Tieto informácie zahrňujú údaje poskytnuté v čase registrácie na našej webovej stránke, pri prihlásení sa k používaniu akejkoľvek služby alebo požadovaní ďalších služieb. Môžeme vás tiež požiadať o poskytnutie informácií pri ohlasovaní problému s našou Službou.
  • V prípade, že nás budete kontaktovať, môžeme uchovávať záznam o tejto korešpondencii.
  • Podrobné údaje o vašich návštevách a využívaní našich Služieb.

Logy

Podobne ako väčšina iných služieb, aj tie naše Služby zhromažďujú neosobné informácie o užívateľoch keď k nim kedykoľvek pristupujú. Tieto záznamy môžu obsahovať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o spôsoboch pripojenia, ako je operačný systém, poskytovateľov internetových služieb a ďalšie podobné informácie.

Cookies

Súbory cookies nám pomáhajú pri prevádzke a v zlepšovaní použiteľnosti našich Služieb.

Súbor cookie je malý súbor obsahujúci reťazec znakov, ktorý sa pri návšteve webových stránok odošle na váš počítač. Pri ďalšej návšteve súbor cookie umožní webovým stránkam rozpoznať váš prehliadač. Súbory cookie môžu uchovávať predvoľby používateľa a ďalšie údaje. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby odmietal všetky súbory cookie alebo aby hlásil, keď prebieha posielanie súboru cookie. Niektoré funkcie webových stránok alebo služieb však nemusia bez súborov cookie správne fungovať.

Používaním našich Služieb ako aj návštevou našich webových stránok súhlasíte s uložením cookies na váš počítač.

Webové úložisko prehliadača

Aby bolo možné údaje načítať aj vtedy, keď bol prehliadač zatvorený a znova otvorený používame tiež webové úložisko prehliadača, ktoré umožňuje webovým stránkam ukladať údaje do prehliadača na zariadení. Fungovanie webového úložiska umožňuje technológia HTML 5. Údaje ktoré ukladáme do webového úložiska nie sú žiadne osobné údaje ale len štruktúrované dáta, ktoré využívame na to aby nedošlo k strate údajov pri opustení a opätovnému návratu k našej Službe (napr. pri prerušení internetového spojenia).

Návštevnosť a reklama

Pri poskytovaní našich Služieb používame aj analytické a reklamné služby tretích strán (napr. Google Analytics a Google Adsense) za účelom zistenia návštevnosti našich webových stránok, alebo zobrazenia reklamy. Viac informácií o ochrane osobných údajov spločnosti Google sa môžete dozvedieť na Ochrana osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google

Používaním našich Služieb vyjadrujete váš súhlas s tým, že spoločnosť Bitcom môže uvedené údaje využívať v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.

Úpravy našich Služieb a ukončenie ich poskytovania

Naše Služby neustále meníme a zdokonaľujeme. Môžeme do nich pridať alebo z nich odstrániť niektoré funkcie a vlastnosti a taktiež môžeme pozastaviť či úplne prestať poskytovať celú Službu. Naše Služby môžete kedykoľvek prestať používať. Spoločnosť Bitcom vám môže kedykoľvek úplne prestať poskytovať Služby, prípadne môže kedykoľvek pridať či vytvoriť nové obmedzenia vzťahujúce sa na ich používanie.

Naše záruky a vylúčenia zodpovednosti

Naše Služby poskytujeme s využitím primeraných obchodných schopností a starostlivosti a veríme, že vám prinesú úžitok. Sú však veci, ktoré vám v súvislosti so Službami nemôžeme sľúbiť.

POKIAĽ SA NEUVÁDZA INAK, NAŠE SLUŽBY POSKYTUJEME BEZ ZÁRUK „TAK, AKO SÚ“. NEGARANTUJEME, ŽE VLASTNOSTI ALEBO FUNKCIE NAŠICH SLUŽIEB BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, ICH POUŽÍVANIE BUDE NEPRERUŠENÉ A BEZ CHÝB, RESP. CHYBY V NAŠICH SLUŽBÁCH BUDÚ ODSTRÁNENÉ. NEGARANTUJEME, ŽE SLUŽBY BUDÚ SPOLUPRACOVAŤ SO SOFTVÉROM TRETÍCH STRÁN ALEBO INÝMI SLUŽBAMI.

SPOLOČNOSŤ BITCOM NEPOSKYTUJE ŽIADNE PRÍSĽUBY TÝKAJÚCE SA SLUŽIEB S VÝNIMKOU TÝCH, KTORÉ SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ V TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENKACH ALEBO DOPLŇUJÚCICH ZMLUVNÝCH PODMIENKACH. NEPRIJÍMAME NAPRÍKLAD ŽIADNE ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA OBSAHU V RÁMCI SLUŽIEB, KONKRÉTNYCH FUNKCIÍ SLUŽIEB, ICH SPOĽAHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI ALEBO SCHOPNOSTI USPOKOJIŤ VAŠE POTREBY.